LOGO

BSA logo

Становище ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

3

 ДО
44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
НА ВНИМАНИЕТО НА:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Гр. София, Пл. „Княз Александър I“
№1

СТАНОВИЩЕ
ОТ
Българска соларна асоциация
сдружение с нестопанска цел, гр. Габрово, ул. Станционна № 14, представлявано от
Малинка Николова – Председател на УС


ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката


Уважаеми господин  Николов, уважаеми членове на Комисия по енергетика в 44то
Народно събрание,

С настоящото становище отправяме  мотивирано  допълнение, относно предложение на
Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване  на
Закон за енергетиката.

В своето становище ЕСО предлага допълнение и изменение на ЗЕ и промяна на чл. 119,
като ние допълваме промяната по следния начин:

Чл. 119. (1) (Изм.  -  ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производители могат
да снабдяват с електрическа енергия  свои  обекти  и/или обекти на клиенти,
разположени на територията на страната:

1. през електропреносната мрежа и/или електроразпределителните мрежи (високо,
средно и ниско напрежение) до конкретен обект, като сключват договор за пренос с
оператора на електропреносната мрежа и/или с оператор на електроразпределителна
мрежа, или
2. по изградени за тяхна сметка директни електропроводи.
§ 1., т.12а.  "Директен електропровод" е електропровод, който свързва директно обект
на производител на електрическа енергия със  свои обекти и/или обекти на клиенти за
целите на снабдяването с електрическа енергия.

Мотивите ни за отправеното предложение са, че членове на Българска соларна
асоциация имат редица откази от страна на Електроразпределителни дружества да
снабдяват собствени обекти през електроразпределителната мрежа и до момента така
действащия член 119 не е приложим.

Изменението, след приемането му, ще се отрази на Правилата на търговия с
електрическа енергия, които трябва да следват смисъла на Закон за енергетиката  и
отдадената и приета енергия да не трябва да се предава през търговец на
електроенергия.

С изменението  целим да спомогнем  и за  създаване на т. нар. енергийни кооперативи,
като се допусне директно отдаване и приемане на електрическа енергия от съседни
производители и консуматори чрез директни електропроводи или през
електроразпределителната мрежа, заплащайки определена от КЕВР такса пренос.
Изменението разширява обхвата на обектите, които могат да бъдат снабдявани от
производител на електроенергия и спомага за либерализацията на пазара, като
позволява пряко договаряне между производител и потребител на енергия. По този
начин се облекчава използването на електроразпределителната и преносна мрежа и се
намаляват разходите на производителите и потребителите за отдаване и приемане на
енергия от мрежата. В момента върху количеството енергия консумирана на мястото на
производството, поради това, че субектите са различни физически и юридически лица
се начислява такса пренос, достъп, разпределение и от двете страни. С нашето
предложение целим тази тежест да отпадне за частта енергия, която директно се
доставя от производител на потребител.

Надяваме се нашето предложение да бъде разгледано и заедно да направим стъпка към
облекчаване на административните процедури и разходите, които производители и
потребители правят.

С УВАЖЕНИЕ:
Малинка Николова
Председател на УС

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook