LOGO

За асоциацията

Българска соларна асоциация (БСА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява заинтересовани компании и физически лица в областта на възобновяемата енергия.

БСА е създадена през 2011 г. в град Габрово, в отговор на сложното положение на фотоволтаичния бранш в страната. Членове на асоциацията са:

about us
  • малки и средни предприятия;
  • доставчици на оборудване;
  • фирми, които изграждат централи;
  • консултантски компании, работещи във ВЕИ сектора;
  • настоящи или потенциални инвеститори, компании и физически лица;
  • привърженици на „зелената” идея, които искат да се борят за нея.

БСА е с най-голям брой учредители спрямо всички останали асоциации в бранша, а броят на членовете нараства неимоверно бързо. В асоциацията членуват почти всички български фирми, които целят създаването на соларна индустрия в България.

Асоциацията изпълнява своята мисия и цели като координира и обединява усилията на членовете си за постигане на благоприятни законодателни условия за развитие на инвестиционната среда; организира срещи, дискусии, семинари, конференции и курсове с национално и международно участие с цел обмяна на опит, идеи, познание и друга информация в сферата на развитието и управлението на инвестиционни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, в частност малки и средни фотоволтаични централи.

БСА поддържа постоянни контакти с държавни и общински органи, обществени организации и сдружения, стопански субекти в страната и чужбина; установява взаимодействие със сродни организации в България и други страни; осъществява квалификационно-образователна, експертна и информационна дейност.

Годишен отчет на дейността на БСА за 2016

Идентичност

Facebook