LOGO

photo verybig 170182

От 1 април битовите потребители могат да излязат на свободния пазар на ток 

1

        На брифинга на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше представена приетата от Комисията Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Инструкцията, заедно с формулярите, които потребителите следва да попълнят за да сменят своя доставчик, беше публикувана на 29.03.2016 г. на страницата на регулатора. „С приемането на Инструкцията КЕВР изпълни намерението си в началото на април 2016 г. да бъдат изпълнени всички необходими условия, даващи възможност битовите клиенти да избират търговци на електроенергия на свободния пазар.“, подчерта доц. Иванов. Той поясни, че документът дава яснота за процедурата за смяна на доставчика на електроенергия и за сроковете за изпълнение на всяка стъпка. Регламентирани са различните случаи, в които битови и небитови клиенти, без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, могат да сменят своя доставчик.
   

      Смяната се администрира от електроразпределителното предприятие, към което са присъединени обектите на клиента. Заявлението за смяна на доставчика се подава от самия клиент или от избрания от него търговец (доставчик), ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. Смяната става за по-малко от месец. „В случай, че всички подадени документи отговарят на изискванията, електронабдяването от новия доставчик започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението“, поясни председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

 

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook