LOGO

BSA logo

Общо събрание на БСА - 25.03.2017, Габрово 

0

     Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл.23-26 от Устава и Решение от 20.02.2017г, свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 25.03.2017г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 

          1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

          2. Промени в Устава;

          3. Избор на нов Управителен съвет;

          4. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;

          5. Приемане на нови членове;

          6. Разни.

      Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

      В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка). 

 

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook