LOGO

docs

МЕ относно Фонд "Сигурност на електроенергийната система" 

14

Във връзка с промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародвани в ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г. и свързаните с това задължения за предоставяне на информация от задължени лица по чл. 36е, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, Ви уведомяваме, че информацията следва да се предоставя в законоустановения срок на е-mail: fond_ses@me.government.bg, във формата и вида на публикувания образец, съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ.

Банковата сметка, по която следва да се превеждат дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ ще бъде публикувана допълнително на сайта на МЕ.

*Образец за предоставяне на информация от производителите по чл.36е, ал.1 от ЗЕ - изтегляне

*Съобщението е публикувано в станицата на Министерство на енергетиката

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook