LOGO

BSA logo

Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация 

0

Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание
чл. 23-26 от Устава и Решение от 25.02.2019 г., свиква годишно отчетно-изборно Общо
събрание, което ще се проведе на 30.03.2019 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община
Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на Управителния съвет;
2. Избор на нов Управителен съвет;
3. Промени в Устава, при предложения за такива;
4. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
5. Приемане на нови членове;
6. Разни.
Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие
в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ,
началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място,
при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на
търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно,
заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е
нужна нотариална заверка).

27 февруари 2019                           Председател на Управителния съвет
гр. Габрово                                       Малинка Николова

Facebook