LOGO

BSA logo

Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация 

9

Уважаеми дами и господа,
Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация ще се проведе на 24.03.2018г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:
 
1. Отчет за дейността на Управителния съвет;
 
2. Промени в Устава (ако постъпят предложения по време на събранието);
 
3. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
 
5. Приемане на нови членове;
 
6. Разни.
 
 
Поканени са всички членове на Българска соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
 
 
В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).
 
Молим членовете и колеги с интерес към дейността на БСА да изпратят кратко потвърждение за участие на info@bsa.bg.
 
 
С уважение,
 
Екипът на БСА

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook