LOGO

BSA logo

Годишно Общо събрание на Българска соларна асоциация  

0

Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и Решение от 08.06.2020 г., свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 11.07.2020 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 1. Отчет на дейността на Управителния съвет;

2. Промени в Устава, при предложения за такива;

3. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;

4. Приемане на нови членове;

5. Разни.

 Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

08.06. 2020                                          Председател на Управителния съвет

                                                               Малинка Николова

Facebook