LOGO

logo eso ead

ЕСО: Прилагане на чл.31, ал.12 от ЗЕВИ 

4

Промените в ЗИДЗЕ и ЗЕВИ дават възможност на производителите от възобновяеми източници да продават по свободно-договорени цени количествата електрическа енергия, които са над размера на нетното специфично производство, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на КЕВР. В тази връзка ЕСО информира засегнатите страни за следното:

1. ЕСО дава възможност на всички производители, които са достигнали размера на нетното специфично производство, да известяват графици към участник на свободния пазар, като непреките членове задължително трябва да упълномощят координатора за това;

2. Известяването по т.1 може да стартира както от първо число на календарен месец, така и във всеки един момент (период на сетълмент) в рамките на календарния месец

3. Смяната на координатор на балансираща група се извършва само в сроковете, съгласно ПТЕЕ и публикуваните инструкции на сайта на ЕСО;

4. Взаимоотношенията по чл.73 от ПТЕЕ не касаят ЕСО, и са взаимоотношения между координаторите на комбинирани балансиращи групи и НЕК, в качеството му на Обществен доставчик, и са регламентирани в договорите по чл.11, т.14 от ПТЕЕ;

5. В случаите на известяване към участник на свободния пазар, в рамките на комбинираните балансиращи групи, с обекти на производители от ВИ, се променят условията на прилагане на чл.73 от ПТЕЕ.

6. Координаторите на комбинираните балансиращи групи, разполагат както с информация за известените прогнозни графици по обекти в групата, така и с реално отчетените данни от средствата за търговско измерване по обекти в групата.

7. Отчитайки обстоятелствата по т.6, координаторите на комбинираните балансиращи групи следва да изготвят цялата необходима информация и да я предоставят на Обществения доставчик, за осъществяване на сетълмент и разплащане по чл.73 от ПТЕЕ.

*Цялото съобщение: tso.bg

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook